BESTYRELSEN​

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt  d.13.11.22.

På valg var: Cristina Serup Hove, Claus Kirkeby og Susanne B. Kirkeby.​

Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring. Fremadrettet kan bestyrelsen bestå af 3-5 medlemmer. 

Bestyrelse fra november 22- november 2023:

Birgit Holm, Christina Østerby Ruby, Lotte Kehlet Lundblad, Kristina B. Pedersen 

Suppleant: Anna Trane 

​Revisorer: Kristoffer Hald 

Bestyrelsen konstituerede sig 22.11.22

Formand Lotte Kehlet Lundblad

Kassererfunktion: Kristina B. Pedersen

Bestyrelsen består i 2022/2023 af følgende

Formand​ 

Lotte Kehlet Lundblad

Tlf.: 25 32 91 55

Email.: lottelundblad@gmail.com

Medlem og Kasserer

Kristina B. Pedersen

Medlem

Birgit Holm Hansen

Tlf.: 40 28 81 82

Email.: birgit@aaberghus.com

Medlem

Christina Østerby Ruby

Revisor

Kristoffer Hald

Suppleant

Anne Trane

Vedtægter for Møborg sogneforening

§ 1. Foreningens navn er Møborg sogneforening

§ 2. Foreningens formål er at fastholde og styrke sognefællesskabet samt at være sognets talerør udadtil.

§ 3. Foreningens medlemmer skal være bosiddende i Møborg eller have naturlig tilknytning til sognet.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober og der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

1.​Valg af dirigent

2.​Formandens beretning

3.​Foreningens regnskab, som fremlægges i revideret stand

4.​Budgetforslag og kontingentfastlæggelse

5.​Indkomne forslag

6.​Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

7.​Eventuelt

Generalforsamlingsafgørelse træffes med simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt holdes, når flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når det begæres af mindst en femtedel af medlemmerne. Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel.

Foreningens regnskabsår er fra 31. oktober til 1. november

Regnskabet afsluttes 1. oktober

§ 5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger for 2 år ad gangen.

Der afgår skiftevis 2 og 2 eller efter tur, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og

op til 2 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover vælges 1 suppleant og 1 revisor.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Suppleant og revisor vælges dog kun for 1 år​

§7. Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens eventuelle midler. Ved eventuel ophævelse af foreningen, skal generalforsamlingen foranledige, at et eventuelt overskud bliver anvendt til velgørende eller almennyttige formål inden for Møborg sogn.

§ 8. Til at vedtage ophævelse af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 13.11.2022

Ændringer sket i 2022​